Om oss

Kompetansesenter rus – Midt-Norge

Hvem er vi?
Vi er ett av syv regionale kompetansesenter for rusfaget. Vi mottar årlig oppdrag fra Helsedirektoratet, og skal iverksette og implementere myndighetenes ruspolitikk. Vi er en enhet under Rusbehandling Midt-Norge HF, med oppgaver knyttet til kompetanseheving, forskning, samhandling og utvikling av tjenester til pårørende.

Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har fylkeskontor i Ålesund og Levanger.

Hva gjør vi?
Vårt oppdrag er å bistå kommunene og spesialisthelsetjenesten med rusfaglig kompetanse, og gjøre nasjonale strategier om til lokal handling.

Vi har et livsløpsfokus på rusproblematikken og er engasjert i forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Vi samarbeider med kommunene, fylkene, fylkesmennene, andre kompetansemiljø, frivillige og brukerorganisasjoner.

Vi har et særskilt, nasjonalt ansvar for å utvikle og løfte frem kunnskap om unge og rus.

Våre to forskere veileder og koordinerer forskningsaktiviteten i rusforetaket, i tillegg til eget doktorgradsarbeid.

Vi driver Lærings- og mestringssenteret i Rusbehandling Midt-Norge. Senteret skal bidra til at pårørende til rusavhengige blir bedre ivaretatt.Møre og Romsdal:
Vestmoa 27, 6018 Ålesund.
Telefon 70 17 13 00 Faks 70 14 44 80

Hovedkontor, Sør-Trøndelag:
Postboks 2655, 7415 Trondheim
Telefon 73 53 80 40 Faks 73 53 80 41

Nord-Trøndelag:
Postboks 373, 7601 Levanger
Telefon 74 02 28 30 Faks 74 02 28 50
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)