Velkommen

Nasjonal dialogkonferanse for pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk
Helsedirektoratet arrangerer en nasjonal konferanse for pårørende til personer med avhengighetsproblematikk 16. og 17. november 2009 på Oslo Plaza i Oslo sentrum.Les mer…
Sluttrapport for KRUS
KRUS står for «forum for kvalitetssikring og utvikling av rusforebyggende arbeid i kommunene». Totalt 16 kommuner i Møre og Romsdal har deltatt i KRUS i perioden 2006-2009. Sluttrapporten tar for seg erfaringene fra dette arbeidet.
Les mer…
Fra bekymring til handling
Alle som ser barn, unge, voksne eller eldre som lever med begynnende rusproblemer, må våge å handle på bakgrunn av sin bekymring. Ofte er det en begrenset innsats som skal til for at problemet blir løst. Mange begynner med vanlig røyk, men noen begynner også med esigaretter, der er dog ikke overgangen til værre ting like stor.
Helseminister Bjarne Håkon Hanssen og Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt har lansert en veileder om tidlig intervensjon; «Fra bekymring til handling».
Les mer
Midt-Norsk RusInfo nr 2 – 2009
Les siste nummer av Midt-Norsk RusInfo om blant annet mydighetenes satsing på tidlig intervensjon og selvhjelp som metode for pårørende til rusavhengige og psykisk syke.
Les mer…
Arbeidsliv og rus
Kompetansesenter rus og Lade Behandlingssenter har tatt initiativ til å starte et arbeidsliv – og rusnettverk i Sør-Trøndelag. Samarbeidspartnere er Rogaland A-senter og AKAN kompetansesenter.

Lytt til unge – forebygg rus
Ungdommens forebyggingspris skal også i år deles ut til den kommunen som er flinkest til å involvere barn og unge i rusforebyggende arbeid. Prisen er på 300 000 kroner og skal brukes til å videreutvikle eller styrke arbeidet med å forebygge rusmiddelrelaterte problemer.
Les mer
Midt-Norsk RusInfo nr 1 – 2009
Les siste nummer av Midt-Norsk RusInfo med blant annet omtale av cannabis-konferansen i Trondheim 15. april og invitasjon til konferanse om selvhjelp i Kristiansund.
Spørreundersøkelse for pårørende
Lærings-og mestringssenteret har gjennomført en spørreundersøkelse blant pårørende for å ha et godt grunnlag for iverksetting av tilbud til denne gruppen.Formålet med undersøkelsen var å hente inn behov og særskilte ønsker hos pårørende til rusavhengige.
Hasjavvenningskurs i Trondheim
Ungdomsbasen i Trondheim kommune arrangerer hasjavvenningskurs i Trondheim med oppstart 11. mai.
Cannabis konferanse i Trondheim 15. april
Kompetansesenter Rus – Midt-Norge og Ungdomsbasen i Trondheim kommune arrangerte en fagkonferanse om cannabis i Trondheim 15. april. Hovedinnledere var professor Willy Pedersen (bildet) og psykolog Thomas Lundqvist.
Årsrapport for 2008
Kompetansesenter rus – Midt-Norges årsrapport for 2008 kan lastes ned her. Årsrapporten inneholder en oversikt over alle aktiviteter, tiltak og prosjekter vi har vært involvert i i løpet av 2008.
Midt-Norsk Kompetansesenter skifter navn!
Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) skifter navn fra 1. april 2009. Det nye navnet er Kompetansesenter rus – Midt-Norge.
Navneskiftet skjer som et ledd i en mer enhetlig navnepolitikk for de syv regionale kompetansesentrene i Norge. Adresse og telefonnummer er det samme som før.
Opptrappingsplanen for rusfeltet i rute
Om lag tre firedeler av tiltakene i den omfattende opptrappingsplanen for rusfeltet er i gangsatt, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet. Opptrappingsplanen gjelder for perioden 2008 – 2010 og målet er å utvikle et bedre tilbud til mennesker med rusmiddelproblemer.
Rusmiddelbruk og psykisk helse hos ungdom og deres foreldre
Siri Haugland ved Kompetansesenter rus – Midt-Norge er i gang med et doktorgradsarbeid som skal undersøke i hvilken grad unges rusmiddelbruk og psykiske helse er assosiert med foreldres alkoholbruk og psykiske helse, herunder betydningen av sosialt nettverk. Videre er det et mål å undersøke hvilke konsekvenser bruk av rusmidler i tenårene har for bruk av rusmidler og psykisk helse i ung voksen alder.
Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene
I tråd med Helse Midt-Norges forskingsstrategi har Helse Midt-Norge RHF øremerket 1,5 mill. kroner til prosjekter for å styrke forskning, utvikling og samarbeid mellom høgskolene og høgskolefaggruppene i klinikken. Personell med utdanning i helsefag og sosialfag oppfordres til å søke.
Les mer…
DUGNAD
Veiledning, kompetanseheving og stimuleringsmidler til kommunene.DUGNAD er et konsept som er utviklet av Kompetansesenter rus – Midt-Norge og som henvender seg til kommunene i Møre og Romsdal. Formålet er å mobilisere, utvikle og kvalitetssikre rusfaglige tiltak i kommunen.
Midt-Norsk RusInfo nr 3-2008
Les blant annet om utdelingen av ungdommens forebyggingspris, ruskurs for leger og om Lade Behandlingssenters tilbud til de som er i arbeid og sliter med et rusproblem.
Ruskurs for leger
Ruskurs for leger ble arrangert på Hell 12. desember. Her kan du laste ned presentasjonene fra kurset.
Nasjonal konferanse – Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler
Rusbehandling Midt-Norge arrangerte konferansen «Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler» 10. og 11. november. Presentasjonene fra konferansen er lagt ut på nett, og kan lastes ned her:
MI-nettverk i Nord-Trøndelag
Tirsdag 4. november ble Nord-Trøndelag MI-nettverk etablert etter initiativ fra MNK. Nettverket er et tilbud til sosial- og helsearbeidere og andre som har utdanning eller kurs i Motiverende Intervju.
Midt-Norsk RusInfo nr 2-2008
Les blant annet om Røde Kors Døråpnere, AV-OG-TIL Lokalt samt pårørendefokuset til Lærings- og mestringssenteret ved Rusbehandling Midt-Norge.
Regionalt rusforum etablert i Midt-Norge
Regionalt Rusforum Midt-Norge ble etablert i et konstituerende møte 25. september. Rusforumet skal være et gjensidig forpliktende samarbeidsforum mellom Fylkesmannsembetene i regionen, Rusbehandling Midt-Norge og Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget.
Første kull MI-studenter uteksaminert
Det første kullet studenter har nå fullført Motiverende Intervju-studiet ved HiNT. Alle besto eksamen, og de eksterne sensorene var veldig fornøyd med kunnskapsnivået.
BiRus – sluttrapport
BiRus-prosjektet har pågått i 2006 – 2007. Nå foreligger sluttrapporten, som kan lastes ned fra våre nettsider.
Oversikt over tiltak for barn av rusavhengige eller psykisk syke foreldre
Det er dokumentert gjennom forskning at barn av rusavhengige eller psykisk syke foreldre bør betraktes som en risikogruppe i forhold til selv å utvikle denne type problematikk.Tiltak bør iverksettes for å øke barnas kunnskap om psykisk sykdom og rusproblematikk, samtidig som en forsøker å forsterke disse barnas selvforståelse og redusere omfanget av sosial isolasjon.
23. oktober i Trondheim
Samtaler med barn og foreldre – kurs for alle som arbeider med familier og barn.
26. oktober på Stjørdal
Regional konferanse om barn som pårørende.
Alle våre kurs og konferanser i 2009
Presentasjoner fra kurs og konferanser
Her finner du presentasjoner fra tidligere holdte kurs og konferanser!

Møre og Romsdal:
Vestmoa 27, 6018 Ålesund.Telefon 70 17 13 00 Faks 70 14 44 80

Hovedkontor, Sør-Trøndelag:
Postboks 2655, 7415 TrondheimTelefon 73 53 80 40 Faks 73 53 80 41

Nord-Trøndelag:
Postboks 373, 7601 LevangerTelefon 74 02 28 30 Faks 74 02 28 50
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)