Forskning

Forskning og utvikling (FoU)
Rusbehandling Midt-Norge HF har siden etableringen i 2004 hatt en strategi med bevisst satsning på FoU. Siden høsten 2004 har helseforetaket hatt et eget FoU-utvalg og fra 2007 har Kompetansesenter rus – Midt-Norge en sekreteriats- og koordineringsrolle.
Les mer om FoU-arbeidet ved helseforetaket på Rusbehandling Midt-Norges nettsider.

Rusforetaket har selv initiert to større forskningsprosjekter knyttet til ”Matching av pasienter” og ”Effekter av behandling”. For begge disse legges det opp til doktorgradsløp for ansatte/stipendiater i samarbeid med NTNU.


Rusmiddelbruk og psykisk helse hos ungdom og deres foreldre
Siri Haugland ved Kompetansesenter rus – Midt-Norge er i gang med et doktorgradsarbeid som skal undersøke i hvilken grad unges rusmiddelbruk og psykiske helse er assosiert med foreldres alkoholbruk og psykiske helse, herunder betydningen av sosialt nettverk. Videre er det et mål å undersøke hvilke konsekvenser bruk av rusmidler i tenårene har for bruk av rusmidler og psykisk helse i ung voksen alder.
Les mer…

Matching-prosjektet
Pasienter med rusmisbruksproblematikk er i dag ofte dårlig utredet i forkant av spesialisert rusbehandling. Rus- og livssituasjonen vanskeliggjør slik utredning. Konsekvensen er at behandling kan bli tilbudt før utredning er gjennomført, og derfor ofte på mangelfullt kunnskapsgrunnlag.

Les mer…


Pasientutfall ved rusbehandling
Bidrar behandling ved rusenhetene innenfor Rusbehandling Midt-Norge effektivt til at pasientene mestrer en hverdag uten rusmiddelavhengighet?

Det pågår nå forskning som vil forsøke å finne svar på dette.
Les mer…Møre og Romsdal:
Vestmoa 27, 6018 Ålesund.
Telefon 70 17 13 00 Faks 70 14 44 80

Hovedkontor, Sør-Trøndelag:
Postboks 2655, 7415 Trondheim
Telefon 73 53 80 40 Faks 73 53 80 41

Nord-Trøndelag:
Postboks 373, 7601 Levanger
Telefon 74 02 28 30 Faks 74 02 28 50
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)