Velkommen

Vellykket opplæring av igangsettere av selvhjelpsgrupper
”Syns kurset har vært veldig nyttig. Har økt min kunnskap og det har hjulpet meg å reflektere ytterligere over temaet (Kjempebra!)”.
Dette er en av de mange positive tilbakemeldingene etter igangsetterkurset i Ålesund 12. og 13. januar.
Les mer…
Tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2010
Over statsbudsjettet (Helse- og omsorgsdepartementet) er det bevilget tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid. Tilskuddsordningen inngår i Opptrappingsplanen for rusfeltet ( 2007-2010) hvor det overordnete målet er å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelmisbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet.Les mer…
Økt brukerinnflytelse på rusfeltet
Rusbehandling Midt-Norge holdt 3. desember en konferanse med tittelen «Økt brukerinnflytelse på rusfeltet – mulighetenes landskap!» Omtrent 120 personer fra bl.a. kommuner, NAV, frivillige organisasjoner og rusbehandlingsenheter i Midt-Norge deltok på konferansen.
Les mer…
Nytt kull i videreutdanning i MI starter i mars 2010
Studiemodulen i «Motiverende Intervju» ved Høgskolen i Nord-Trøndelag er et oppdrags-studium initiert og finansiert av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus Midt-Norge). Nå tas det opp nye studenter. Søknadsfristen til neste kull er 15. januar.Les mer…
Samarbeid mellom KoRus og russiske Karelen
KoRus og Helsedepartementet i den karelske hovedstaden Petrozavodsken har underskrevet en intensjonsavtale om erfaringsutveksling og samarbeid om rusforebyggende arbeid, spesielt blant barn, unge og andre pårørende til rusavhengige.
Les mer…
Barnefokus i medvind
I sjøsprøyten på Hustadvika var 11 representanter fra Rusbehandling Midt-Norge samlet til arbeidsseminar i slutten av september. Formålet var å øke bevisstheten rundt barn som pårørende i familier med rusvansker.
Les mer…
Nasjonal dialogkonferanse for pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk
Helsedirektoratet arrangerer en nasjonal konferanse for pårørende til personer med avhengighetsproblematikk 16. og 17. november 2009 på Oslo Plaza i Oslo sentrum.Les mer…
Sluttrapport for KRUS
KRUS står for «forum for kvalitetssikring og utvikling av rusforebyggende arbeid i kommunene». Totalt 16 kommuner i Møre og Romsdal har deltatt i KRUS i perioden 2006-2009. Sluttrapporten tar for seg erfaringene fra dette arbeidet.
Les mer…
Fra bekymring til handling
Alle som ser barn, unge, voksne eller eldre som lever med begynnende rusproblemer, må våge å handle på bakgrunn av sin bekymring. Ofte er det en begrenset innsats som skal til for at problemet blir løst.
Helseminister Bjarne Håkon Hanssen og Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt har lansert en veileder om tidlig intervensjon; «Fra bekymring til handling».
Les mer…
Midt-Norsk RusInfo nr 2 – 2009
Les siste nummer av Midt-Norsk RusInfo om blant annet mydighetenes satsing på tidlig intervensjon og selvhjelp som metode for pårørende til rusavhengige og psykisk syke.
Les mer…
Årsrapport for 2008
Kompetansesenter rus – Midt-Norges årsrapport for 2008 kan lastes ned her. Årsrapporten inneholder en oversikt over alle aktiviteter, tiltak og prosjekter vi har vært involvert i i løpet av 2008.
Les mer…
Midt-Norsk Kompetansesenter skifter navn!
Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget (MNK) skifter navn fra 1. april 2009. Det nye navnet er Kompetansesenter rus – Midt-Norge.
Navneskiftet skjer som et ledd i en mer enhetlig navnepolitikk for de syv regionale kompetansesentrene i Norge. Adresse og telefonnummer er det samme som før.
Les mer…
Rusmiddelbruk og psykisk helse hos ungdom og deres foreldre
Siri Haugland ved Kompetansesenter rus – Midt-Norge er i gang med et doktorgradsarbeid som skal undersøke i hvilken grad unges rusmiddelbruk og psykiske helse er assosiert med foreldres alkoholbruk og psykiske helse, herunder betydningen av sosialt nettverk. Videre er det et mål å undersøke hvilke konsekvenser bruk av rusmidler i tenårene har for bruk av rusmidler og psykisk helse i ung voksen alder.
Les mer…
DUGNAD
Veiledning, kompetanseheving og stimuleringsmidler til kommunene.DUGNAD er et konsept som er utviklet av Kompetansesenter rus – Midt-Norge og som henvender seg til kommunene i Møre og Romsdal. Formålet er å mobilisere, utvikle og kvalitetssikre rusfaglige tiltak i kommunen.
Les mer…
9. februar i Molde
Rusbehandling i institusjoner – åpent kveldsmøte for pårørende til rusmiddelavhengige.
Les mer…
9. februar i Trondheim
Fagseminar om behandling av rus og samtidige psykiske lidelser.
Les mer…
16. mars i Molde
Dagskonferanse: Pårørendes rettigheter og muligheter.
Les mer…
Alle våre kurs og konferanser i 2010
Presentasjoner fra kurs og konferanser
Her finner du presentasjoner fra tidligere holdte kurs og konferanser!
Les mer…

Møre og Romsdal:
Vestmoa 27, 6018 Ålesund.
Telefon 70 17 13 00 Faks 70 14 44 80

Hovedkontor, Sør-Trøndelag:
Postboks 2655, 7415 Trondheim
Telefon 73 53 80 40 Faks 73 53 80 41

Nord-Trøndelag:
Postboks 373, 7601 Levanger
Telefon 74 02 28 30 Faks 74 02 28 50
Innholdet på websidene er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)
digikom web – en smart løsning fra digital kommunikasjon as